اتوماسیون

اتوماسیون

سروو موتور

سروو برگرفته از یک کلمه یونانی به نام servus که به معنی خدمتکار است.این سیستم نیز که تحت این نام

مطالعه بیشتر