FPGA و کاربرد آن در واحدهای پردازش و کنترل سیستم های مخابراتی

FPGA و کاربرد آن در واحدهای پردازش و کنترل سیستم های مخابراتی در این نوشتار یکی از حوزه های کاربردی FPGA که بخش های پردازش و کنترلی سیستم های مخابراتی می باشد توضیح داده شده است. علت انتخاب این حوزه آشنایی من به عنوان نویسنده با این حوزه م…

سروو

سروو برگرفته از یک کلمه یونانی به نام servus که به معنی خدمتکار است.این سیستم نیز که تحت این نام کار می کند را سیستم سروو می گویند.بدین دلیل که می توان گفت یکی از سیستم هایی است که مستقیما به فرامین پاسخ می دهد. سروو موتورها مدت طولانی در اطراف…