Telegram has stopped مشکل

Telegram has stopped مشکل

در بعضی از تلفن های همراه با این ارور مواجه میشوید

پاول دورف مدیر تلگرام

این خبر را تایید و گفته در بروزرسانی بعدی برطرف میشود

و پیشنهاد استفاده از تلگرام ایکس را داده است.